Program koła plastycznego z uwzględnieniem pracy z uczniem uzdolnionym plastycznie


Spis tresci:
1. Wstęp
2. Cele i zadania programu koła plastycznego
3. Umiejętności z zakresu działalności plastycznej, obserwacji i doświadczeń
4. Zadania
5. Działalność plastyczna
6. Metody stosowane na zajęciach
7. Zajęcia praktyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni


    Kształcenie dziecka podczas zajęć koła plastycznego nie powinno być jednostronne, nie powinno też koncentrować się na obszarze, w którym uczeń wykazał wysoki poziom uzdolnienia. Może to bowiem spowodować niepełne wykorzystanie wszystkich jego możliwości, a także stać się przyczyną braku orientacji w jego zdolnościach. Powinno stwarzać sytuacje motywujące do działania, dzięki formułowaniu i ocenie zadań i zapewnić możliwość twórczego działania, dzięki akceptacji i pobudzaniu aktywności w tym kierunku.

Uczeń uzdolniony plastycznie posiada m.in.:

 • wysoki rozwój wrażliwości na doznania wzrokowe,
 • umiejętność spostrzegania i obserwowania,
 • dokładną pamięć wzrokową,
 • fantazję twórczą,
 • łatwość spostrzegania i zapamiętywania,
 • doskonałe rozumowanie (operacje myślenia twórczego),
 • genialną zdolność odtwórczą.


Cele i zadania programu koła plastycznego, biorąc pod uwagę cechy ucznia uzdolnionego, powinny umożliwić uczniowi rozwijanie jego zdolności plastycznych poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń plastycznych, pomóc zorientować się we współczesnym otoczeniu plastycznym i pogłębić wiedzę o zagadnieniach plastycznych, a edukacja winna opierać się na dowartościowaniu go przez sztukę i samorealizację. Przyczynić się do rozwoju kultury ogólnej i wizualno - plastycznej dyspozycji twórczej, biorąc pod uwagę poszczególne cechy osobowości dziecka. Prowadzący zajęcia nauczyciel musi być inicjatorem twórczego działania i organizatorem wspólnych przeżyć, wspólnego odkrywania problemów i wartości.


Cele ogólne:
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • rozwijanie aktywności wzrokowej - pamięć wzrokowa natychmiastowa i pamięć odroczona,
 • rozwijanie skłonności do analitycznej obserwacji,
 • poszerzanie wiedzy plastycznej,
 • zapoznanie z technikami plastycznymi nie stosowanymi powszechnie.


Cele kształcenia:
 • Kształcenie umiejętności obserwacji i przedstawiania w pracach twórczych natury.
 • Kształcenie wyobraźni odtwórczej i twórczej.
 • Kształcenie uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, myślenia obrazowego przez prowadzone ćwiczenia.
 • Dostarczanie wiedzy o otaczających zjawiskach.
 • Kształcenie zdolności myślenia twórczego.
 • Kształcenie wrażliwości emocjonalnej na zjawiska świata zapewniającą ekspresję w działaniu.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości estetycznej.
 • Rozwijanie zainteresowań rzeźbą, malarstwem lokalnym i światowym.
 • Budzenie szacunku dla sztuki nieprofesjonalnej.
 • Kształtowanie poczucia więzi ze swoją Ojczyzną, regionem, miejscowością.


Cele operacyjne

    Uczeń od początku nauki wie skąd i jakie informacje oraz instrukcje do pracy będzie uzyskiwał, jak będzie przebiegała kontrola jego pracy i w jaki sposób będą egzekwowane od niego wiadomości.


Potrafi:

- z zakresu działalności plastycznej:
 • zastosować nowo poznane techniki plastyczne w praktyce,
 • prawidłowo stosuje w swoich pracach twórczych przez siebie wybraną kompozycję,
 • potrafi malować farbami do szkła, akrylami, farbami olejnymi;
- z zakresu obserwacji i doświadczeń:
 • w różny sposób przedstawia głębię na płaszczyźnie,
 • potrafi wykorzystać w pracach rodzaje faktur,
 • zna możliwości techniczne i efekty użycia różnych materiałów i narzędzi,
 • zna malarstwo lokalne,
 • potrafi w sposób prawidłowy wykonać szybki szkic pamięciowy,
 • potrafi używać różnych materiałów i narzędzi do swojej pracy twórczej,
 • zna poznane pojęcia z zakresu zagadnień plastycznych.Zadania:

1.Wprowadzenie nowych pojęć:
 • dziedzictwo kulturowe danego regionu
 • fotomontaż
 • frotage
 • snycerka
 • dumage
 • collage
 • rodzaje rzeźb
 • secesja
 • rodzaje perspektyw
2. Wzbogacenie wiedzy rzeczowej przez kierowaną obserwację.
3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania i zapamiętywania różnych sytuacji.
4. Projektowanie form na własne potrzeby.
5. Rozwijanie zdolności przedstawiania swoich wyobrażeń.
6. Zaprojektowanie i wykonanie malunku na szkle, na drewnie, na płótnie różnymi technikami.
7. Rysowanie, projektowanie form przestrzennych i półprzestrzennych.
8. Kształcenie zdolności obserwacji, umiejętności posługiwania się przyborami malarskimi w otrzymywaniu nowych, ciekawych barw.
9. Wykonanie form przestrzennych i półprzestrzennych z różnych materiałów, np. gips, drewno.Działalność plastyczna

1. Malowanie farbami:
 • olejną,
 • akwarelowymi,
 • temperą,
 • akrylową,
 • witrażową,
 • plakatowymi.
2. Lepienie z plasteliny, gliny, masy papierowej.
3. Fotomontaż.
4. Rzeźbienie w drewnie.
5. Frotage.
6. Rysowanie kredkami, pastelami olejnymi, suchymi, świecowymi, itp.Stosowane metody na zajęciach:

Metody oparte na działaniu:
  a. zajęcia praktyczne,
  b. ćwiczenia,
  c. próby eksperymentalne,
  d. rzadziej metoda laboratoryjna.

Metody oparte na obserwacji:
  a. pokaz (pomocy naukowych, modeli),
  b. demonstracja (reprodukcji, filmów, przeźroczy),

Metody oparte na słowie:
  a. dialogowe (pogadanka, dyskusja),
  b. rzadziej monologowe (opis, opowiadania, wykład).Zajęcia praktyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni (z natury i z pamięci):

  a. malowanie,
  b. rysowanie,
  c. grafika,
  d. rzeźbienie,
  e. konstruowanie.


------
Opracowała: mgr Marzena Nejman
(Jeśli chciałbyś/chciałabyś umieścić ten program na swojej stronie - wyślij e-mail)

Informacja

Manen.pl to katalog moich stron www. Jeśli chcesz, aby link do Twojej strony był widoczny poniżej. Skontaktuj się ze mną - kontakt


Zaprzyjaźnione strony

E-book